Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Navn: Foreningens navn er Den fynske Stenklub. Fyns amatørgeologiske Forening, Odense. Den har hjemsted i Odense Kommune.

§ 2. Formål: Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for mineraler, sten og fossiler.

§ 3. Ansvar: Det er forsikringsmæssigt på eget ansvar at deltage i møder og ekskursioner.
Det er ikke muligt at drage foreningen til ansvar for eventuelle skader.

§ 4. Medlemmer: Alle personer over 8 år kan optages som medlemmer. Dog kræves det, at personer under det fyldte 14. år ledsages af et voksent medlem til alle klubbens arrangementer og aktiviteter. En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem. På generalforsamlingen fremlægges hvert år en revideret medlemsliste.

§ 5. Regnskab: Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal være revideret af foreningens 2 revisorer forinden afholdelse af den ordinære generalforsamling.

§ 6. Kontingent: Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal være betalt inden den 31. december. Kontingentsatser kan ses på foreningens hjemmeside eller oplyses af bestyrelsen.

§ 7. Bestyrelsen: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Formand og 1 eller flere bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. 2 suppleanter vælges for 1 år.

§ 8. Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. marts, og den indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Stemmeberettigede er de medlemmer, der har betalt kontingent inden 31.12.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand eller kasserer
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet til vedtagelse på generalforsamlingen, skal senest 14 dage før indsendes til formanden. Se dog § 9.
Forslag kan bringes i SKÆRVEN’s sidste nummer før generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra afstemning efter § 9.
Såfremt blot et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, og der skal indkaldes med 14 dages varsel, når mindst 1/4 af medlemmerne med en specificeret dagsorden retter henvendelse til bestyrelsen herom 4 uger før den ønskede generalforsamling.

§ 9. Vedtægtsændringer: Eventuelle ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

§ 10. Blad: Foreningen udgiver et medlemsblad, som hedder SKÆRVEN. Det udkommer ca. 4 gange om året. Bladet skal bl. a. have et vist indhold af geologisk fagstof. En side forbeholdes foreningens mødeprogram samt en fortegnelse over bestyrelsen, redaktøren og evt. nedsatte udvalg. Bladets redaktør udpeges af bestyrelsen. Redaktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen. Redaktøren har som ansvarshavende, ret og pligt til at redigere det indkomne stof således, at bladet – både hvad udseende, indhold og sprog angår – fremtræder pænt. Redaktøren anmoder nogle medlemmer om at bistå med den tekniske drift af bladet. Disse udgør tilsammen redakstionsudvalget.

§ 11. Bibliotekslån: Bestyrelsen har ansvar for udlån og aflevering. Lånetiden er en måned.

§ 12. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne giver møde, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer går ind for opløsningen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan ske med 3/4 af de fremmødte stemmer.

§ 13. Foreningsmidler: Ved en eventuel opløsning af foreningen tilfalder midler og samlinger andre klubber, foreninger eller organisationer af geologisk eller anden naturvidenskabelig art. Vedtægterne revideret efter generalforsamlingen 9. februar 2013